Na tejto stránke nájdeš:

1. Všeobecné obchodné podmienky pre predaj digitálnych produktov - pre stiahnutie .pdf verzie klikni TU:

2. Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie kurzov jógy - pre stiahnutie .pdf verzie klikni TU:


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj DIGITÁLNYCH PRODUKTOV (online kurzov, ebookov)

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA A VYSVETLENIE ÚČELU VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre predaj digitálnych produktov (ďalej tiež uvádzané len skratkou „VOP-D“) platia pre nákup online kurzov a e-bookov (elektronických kníh) (ďalej oboje označované ako “digitálny obsah” alebo “Produkt” cez webové rozhranie www.jogasveve.sk.

2. Nákup Produktu prebieha na základe Kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania Kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. IV. VOP-D. Tieto VOP-D sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvádzajú a vysvetľujú práva a povinnosti oboch strán Kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho aj Predávajúceho. Dohody, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovených VOP-D, majú prednosť (teda text Kúpnej zmluvy je nad textom VOP-D). VOP-D riešia aj niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom Produktu alebo s užívaním webového rozhrania www.jogasveve.sk súvisia.

3. VOP-D obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať ako Kupujúci k dispozícii ešte pred tým, než Produkt kúpite. Prosím, prečítajte si VOP-D pozorne a v prípade, že k nim budete mať pripomienky alebo otázky, kontaktujte ma ešte pred objednaním Produktu. Kontakty nájdete v čl. II. VOP-D. Tým, že kliknete v objednávkovom formulári na tlačítko “OBJEDNAŤ” mi totiž dávate signál, že ste VOP-D videli, čítali a súhlasíte s takým priebehom obchodu a spolupráce, aký tu popisujem.

4. Vo VOP-D máte k dispozícii všetky podstatné informácie. Pre rýchlejšiu orientáciu je tu obsah:

Obsah VOP-D:

I.     Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok                                                                 

II.    Dôležité pojmy (definície)
III.  Produkt
IV.   Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy
V.     Kúpna cena a platba
VI.   Dodacie podmienky
VII.  Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardwarom a softwarom a ochrana autorských práv
VIII. Ochrana osobných údajov
IX.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy
X.      Záruka, práva z vadného plnenia, reklamačný poriadok
XI.    Riešenie sťažností a spotrebiteľských sporov
XII.  Záverečné ustanovenia

II. DÔLEŽITÉ POJMY (DEFINÍCIE)

1. PREDÁVAJÚCI - Predávajúcim je spoločnosť PRANAYAMA, s.r.o., so sídlom Krasovského 3742/13, Bratislava, IČO: 51 924 897, tel. +421 907 132 136, email: info@jogasveve.sk (ďalej len “Predávajúci”).

2. KUPUJÚCI - Kupujúcim je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.jogasveve.sk uzavrie so mnou ako Predávajúcim Kúpnu zmluvu, a tým kúpi niektorý z Produktov. Kupujúcim môže byť podnikateľ (podnikajúca fyzická osoba - OSVČ alebo právnická osoba, napr. s.r.o. alebo akciová spoločnosť) alebo spotrebiteľ (ďalej len “Kupujúci”).

3. SPOTREBITEĽ - Spotrebiteľom sa podľa zákona rozumie fyzická osoba, ktorá nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Pokiaľ ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, budem mať za to, že Kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ a nie ako spotrebiteľ.

4. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA - Je to Kúpna zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Podľa platných zákonov je spotrebiteľ viac chránený ako Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Súčasne má Predávajúci aj viac povinností voči spotrebiteľovi než voči inému Kupujúcemu a je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie určené ako Občianskym zákonníkom tak Zákonom na ochranu postrebiteľa. Ak je Kupujúcim iná osoba než spotrebiteľ, nepoužijú sa tie ustanovenia VOP-D, ktoré slúžia výhradne pre ochranu spotrebiteľa.

5. ZMLUVA UZAVRETÁ DIŠTANČNÝM SPÔSOBOM - je to taká Kúpna zmluva, ktorá je uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, t.j. je uzatvorená bez toho, aby sa Predávajúci a Kupujúci museli osobne stretnúť, pretože ju uzatvárajú prostredníctvom objednávky zrealizovanej priamo na webovom rozhraní Predávajúceho vyplnením potrebných údajov Kupujúcim alebo prostredníctvom mailovej komunikácie, telefonicky alebo s využitím obdobným komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám. Zrealizovaním objednávky Kupujúci výslovne súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNE PREDPISY - sú to platné právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide predovšetkým o zákon č. 40/1964 Zb Občiansky zákonník a v prípadoch, kedy je Kupujúcim spotrebiteľ, je to aj zákon č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. Tieto VOP-D sú platné až do vydania nových VOP-D.

III. PRODUKT

1. Produktom sa rozumie predovšetkým:
- E-book
- Online kurz
- iný digitálny obsah ponúkaný na webovom rozhraní www.jogasveve.sk
(ďalej len “Produkt”)

IV. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kupujúci objednáva Produkt cez webové rozhranie Predajcu, t.j. vyplnením a odoslaním objednávkového formulára. V prípade, ak Kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka alebo objednávka zaslaná emailom alebo poštou na adresu Predávajúceho.

2. POPIS PRODUKTU - na webovom rozhraní je uvedený podrobný popis ponúkaného Produktu vrátane uvedenia toho, čo obsahuje, pre koho je určený, čo Kupujúcemu či záujemcovi o kúpu môže priniesť a v akom formáte je poskytovaný. Je tu uvedený aj podrobný popis bónusov, ktoré sú ku Produktu poskytnuté.

3. OBJEDNANIE PRODUKTU - pre objednanie Produktu prostredníctvom webového rozhrania slúži objednávkový formulár, kde Kupujúci vyplní svoje meno, priezvisko alebo firmu, e-mail, popr. telefónne číslo, adresu, u podnikateľov IČO, DIČ a zvolí spôsob úhrady. Pred odoslaním objednávky je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formulára a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nezrovnalosti.

4. Objednávku odošle Kupujúci kliknutím na tlačítko “OBJEDNAŤ”. O obdržaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho informovať emailom zaslaným na elektronickú adresu Kupujúceho, ktorú zadal v objednávke alebo pri registrácii. Informácia o obdržaní objednávky je zasielaná automaticky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na elektronickú adresu Kupujúceho, uvedenú v objednávke, je Kúpna zmluva uzatvorená.

5. Odoslaná objednávka je právne záväzná a Kupujúcemu aj Predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu Produkt a Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu.

6. V prípade pochybností môže Predávajúci kontaktovať Kupujúceho za účelom overenia pravosti objednávky a ak sa mu nepodarí pravosť objednávky overiť, je to brané tak, že objednávka nebola vôbec podaná a takúto objednávku Predávajúci ďalej riešiť nebude.

7. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe. Tvorí ju objednávka Kupujúceho, jej prijatie zo strany Predávajúceho a tieto VOP-D. Zmluvu Predávajúci archivuje v elektronickej podobe, nie je prístupná.

V. KÚPNA CENA A PLATBA

1. CENA PRODUKTU - na webovom rozhraní je vždy uvedená aktuálne platná cena Produktu. Cena je platná po celú dobu, kým je na webovom rozhraní uvedená. Ak je uvedená akčná cena, je spolu s tým uvedené aj za akých podmienok a dokedy akčná cena platí. Vzhľadom na charakter Produktu nevznikajú žiadne náklady na dopravu a ani ďalšie náklady spojené s jeho dodaním. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (t.j. predtým než Kupujúci klikne na tlačítko “OBJEDNAŤ”) je konečnou cenou.

2. Predávajúci nie je platcom DPH.

3. Dohodnutou kúpnou cenou je cena uvedená pri Produkte v okamihu odoslania objednávky Kupujúcim (uvedená v odoslanom objednávkovom formulári). Pokiaľ by došlo ku zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovom rozhraní (tým je myslený predovšetkým preklep, chyba pri zadávaní cien) alebo obdobnej chybe v procese uzatvárania kúpnej zmluvy, potom nie je Predávajúci povinný Kupujúcemu za takúto zjavne chybnú cenu Produkt dodať, a to ani v prípade, že došlo k automatickému potvrdeniu o prijatí objednávky. V prípade, že by už došlo zo strany Kupujúceho aj k úhrade tejto zjavne chybnej ceny, Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pokiaľ dôjde ku zmene kúpnej ceny v čase medzi odoslaním objednávky Kupujúcim a jej potvrdením zo strany Predávajúceho, platí kúpna cena platná v okamihu odoslania objednávky, pokiaľ medzi Kupujúcim a Predávajúcim nedôjde vyslovene k inej dohode.

4. Ak nie je medzi Kupujúcim a Predávajúcim vyslovene dohodnuté inak, Predávajúci je povinný dodať Produkt Kupujúcemu až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny. Do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva Produkt vo vlastníctve Predávajúceho.

5. SPÔSOB PLATBY - kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

  • Bezhotovostne bankovým prevodom na účet Predávajúceho (platba trvá väčšinou 1-2 pracovné dni). Pokyny k platbe, v podobe faktúry, obdrží Kupujúci v emaily potvrdzujúcom prijatie objednávky. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo zpárovaná a Produkt čo najrýchlejšie dodaný.
  • Bezhotovostne platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club (platba sa prevedie ihneď).
  • Online bankovým prevodom (platba sa prevedie ihneď).

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti ComGate Payments a.s., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadáva Kupujúci pomocou zapezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti ComGate Payments a.s.

Bližšie informácie o online platbách nájdete TU.

Prípadné ďalšie spôsoby platby budú uvedené na webovom rozhraní alebo môžu byť výslovne dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Kúpna cena sa uhrádza v EUR. V prípade objednávok z Českej republiky je možná úhrada aj v CZK.

6. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY - v prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky (teda od uzavretia Kúpnej zmluvy). Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch k platbe, vo faktúre. Kúpna cena je zaplatená v okamihu, keď je príslušná čiastka pripísaná na bankový účet Predávajúceho. V prípade online platby kartou alebo online bankovým prevodom je kúpna cena splatná bezprostredne po uzavretí Kúpnej zmluvy. Predmet kúpy nie je možné uhradiť formou splátkového kalendára.

VI. DODACIE PODMIENKY

1. SPÔSOB DODANIA PRODUKTU - Produkt vo formáte .pdf, prístup do členskej sekcie v podobe hesla, poprípade zaslanie odkazu na URL adresu, bude zaslaný po uhradení kúpnej ceny na uvedenú elektronickú adresu Kupujúceho. V prípade e-booku ako príloha emailovej správy alebo zaslaním odkazu v podobe adresy webovej stránky, na ktorej je možné obsah stiahnuť alebo otvoriť. V prípade online kurzu obdrží Kupujúci prihlasovacie údaje na ním uvedenú elektronickú adresu. V prípade, že je pre všetkých prihlásených kurz otváraný v rovnaký deň, obdrží Kupujúci po zaplatení prístupové údaje vo vopred ohlásený deň. Po prihlásení, s využitím prístupových údajov, bude Kupujúcemu digitálny obsah (online kurz) dodaný sprístupnením členskej sekcie. Ak je to s ohľadom na náväznosť obsahu efektívne, budú Kupujúcemu jednotlivé lekcie sprístupňované postupne, podľa harmonogramu uvedeného na “nástenke” členskej sekcie online kurzu.

2. DODACIA DOBA - Dĺžka dodacej doby závisí na zvolenom spôsobe platby. Ak je platba uskutočnená bežným bankovým prevodom, bude Produkt dodaný najneskôr do 3 pracovných dní po pripísaní platby na bankový účet Predávajúceho. Pri platbe online kartou alebo rýchlym online prevodom bude Produkt dodaný obratom po uskutočnení platby. Výnimkou je len vyššie uvedená situácia, keď online kurz začína pre všetkých prihlásených účastníkov v konkrétny rovnaký dopredu avizovaný deň.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU - S ohľadom na charakter Produktu, nie sú účtované žiadne náklady na dopravu.

4. Po dodaní Produktu si Kupujúci čo najskôr skontroluje funkčnosť a dostupnosť obsahu a v prípade, že zistí nedostatky alebo vady, bude kontaktovať Predávajúceho, aby ten mohol uskutočniť nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. X. týchto VOP-D.

5. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby mal Kupujúci k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce predovšetkým otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formáte .pdf. (Podrobnosti obsahuje čl. VII. VOP-D).

VII. ÚDAJE O FUNKČNOSTI DIGITÁLNEHO OBSAHU A JEHO SÚČINNOSTI S HARDWAROM A SOFTWAROM A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

1. Digitálny obsah zasiela Predávajúci iba Vám ako Kupujúcemu, na Vašu elektronickú adresu, prípadne sprístupnením adresy webovej stránky, kde je umiestnený obsah. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby mal Kupujúci k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formáte .pdf, .doc. K prehraniu obsahu v online kurze v členskej sekcii je nutné prihlásiť sa do Vášho užívateľského účtu zadaním prístupových údajov. Obsah prehrajete s pomocou internetového prehliadača podporujúceho audio a video prehrávanie. Software musí obsahovať obvyklé zvukové kodeky. Pre online prehrávanie obsahu je nevyhnutné, aby bol Kupujúci pripojený k sieti Internetu s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Predávajúci nezodpovedá za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti alebo pomalej rýchlosti internetového pripojenia Kupujúceho. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadku servera. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Produkt je chránený autorským právom a nie je možné ho bez výslovného súhlasu Predávajúceho ďalej šíriť alebo umožniť jeho použitie ďalšími osobami. Porušenie autorských práv je postihnuteľné nielen podľa autorského zákona, ale môže ísť o trestný čin.

3. Produkt slúži iba ku vzdelávacím a informačným účelom a je vytvorený s využitím znalostí a skúseností Predávajúceho. Jedná sa o návody a doporučenia a záleží na schopnostiach Kupujúceho a ďalších okolnostiach, napr. zdravotnom stave, aké výsledky s ich pomocou Kupujúci dosiahne. Produkt nemôže nahradiť osobnú konzultáciu alebo lekárske vyšetrenie. Predávajúci nezodpovedá za prípadný neúspech Kupujúceho v aplikácii postupov, rád a doporučení uvedených v digitálnom obsahu. Upozorňujem, že sa nejedná o zdravotné služby. Pokiaľ je v popise Produktu uvedené doporučenie na predchádzajúcu konzultáciu s lekárom alebo iným odborníkom, berte, prosím, toto doporučenie vážne.

4. Predávajúci ani jeho učiteľ (Veronika Jankovicsová) nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné zranenia Kupujúceho počas cvičenia podľa videí alebo fotografií zahrnutých v Produkte.

5. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET - Po zakúpení online kurzu obdrží Kupujúci po úhrade ceny prístupové údaje k prihláseniu do jeho užívateľského účtu, tak ako je uvedné v časti o dodacích podmienkach (čl. VI. VOP-D). Vy ako Kupujúci sa zaväzujete dodržiavať mlčanlivosť o prístupových údajoch a neumožníte ich použitie tretími osobami. Ako Kupujúci sa rovnako zaväzujete udržovať Vaše údaje uvedené v užívateľskom účte aktuálne a pravdivé. V prípade závažného porušenia Vašich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo týcho VOP-D je Predávajúci oprávnený Kupujúcemu užívateľský účet zneprístupniť alebo zrušiť. Rovnako tak v prípade porušenia Vašich povinností týkajúcich sa ochrany autorských práv.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Všetky osobné údaje poskytnuté Kupujúcim v rámci vytvorenia objednávky prostredníctvom webového rozhrania sú zhromažďované, spracovávané a uložené v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane osobných údajov - GDPR.

2. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky, a to v rozsahu údajov uvedených Kupujúcim v objednávke.

3. Kupujúci sa pred odoslaním objednávky zoznámil s informáciou Predávajúceho o spracovaní osobných údajov na webovej stránke https://jogasveve.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

IX. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. Za všetky Produkty na webovom rozhraní Predávajúci ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí do 14 dní odo dňa doručenia Produktu. V tejto lehote má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodov.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy kontaktuje Kupujúci Predávajúceho elektronicky na webovom rozhraní Predávajúceho alebo písomne na adrese uvedenej v úvode týchto VOP-D. Odstúpiť od zmluvy môže Kupujúci aj vyplnením formuláru, ktorý nájde nižšie. K oznámeniu o odstúpení je potrebné priložiť kópiu faktúry - daňového dokladu.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: PRANAYAMA s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava, info@jogasveve.sk
Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento produkt/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : .....................................................................................................................................
Dátum objednania/dátum prijatia*: ..................................................................
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ..............................................
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ....................................................................................................................................
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............................................................
Dátum ........................................

* nehodiace sa prečiarknite

3. Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

4. Dôsledky odstúpenia od Kúpnej zmluvy - pokiaľ Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v rámci vyššie uvedenej lehoty, vráti Predávajúci Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré Predávajúci od Kupujúceho obdržal. Pre vrátenie platieb použije Predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý použil Kupujúci pri úhrade prvotnej transakcie, ak Kupujúci výslovne neurčil inak.

5. Predávajúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny, pokiaľ je dlhšie než 10 dní po splatnosti a v prípade podstatného porušenia povinností Kupujúceho vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, predovšetkým v prípade, keď by došlo k neoprávneným zásahom do webového rozhrania, porušeniu autorských práv a v ďalších prípadoch stanovených zákonom. V prípade odstúpenia od zmluvy je Predávajúci oprávnený okamžite zrušiť Kupujúcemu prístup do členskej sekcie.

6. Ak je Kupujúcemu spolu s Produktom poskytnutý darček (bonus), je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretá s rozväzovaciou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany Kupujúceho bez uvedenia dôvodov alebo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy so strany Predávajúceho pre podstatné porušenie povinností Kupujúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, stráca darovacia zmluva účinnosť a Kupujúci je povinný poskytnutý darček vrátiť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Všetky darčeky a bónusy sú posielané alebo sprístupnené až po úhrade kúpnej ceny, ak nie je na webovom rozhraní uvedené, že sú posielané až po uplynutí garančnej lehoty na odstúpenie od zmluvy.

X. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA, REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Práva vznikajúce z vadného plnenia a práva zo záruky sa riadia platnými právnymi predpismi, predovšetkým ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších predpisov.

2. Ako Predávajúci Vám zodpovedám, že Produkt pri prevzatí nemá vady. Ak ste spotrebiteľom, potom v prípade, že sa vada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že produkt bol vadný už pri prevzatí. Ak ste spotrebiteľom, zodpovedá Predávajúci aj za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov od prevzatia produktu.

3. V prípade výskytu vady, ktorú nie je možné odstrániť alebo v prípade opakovaného výskytu vady alebo výskytu väčšieho počtu vád, má Kupujúci právo požadovať výmenu produktu za nový alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že Kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového produktu bez vád, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môže žiadať aj v prípade, že by Predávajúci nebol schopný Kupujúcemu nový produkt bez vád dodať, rovnako aj v prípade, že by nezjednal nápravu v primeranej dobe alebo že by Kupujúcemu zjednanie nápravy spôsobilo značné problémy. Vzhľadom k charakteru produktu prichádza do úvahy ako vada nedostupnosť časti obsahu, poprípade chýbajúca alebo nečitateľná časť.

4. Práva z vadného plnenia Kupujúcemu nenáležia, ak by Kupujúci pred prevzatím produktu vedel, že produkt má vadu alebo by vadu sám spôsobil. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym používaním alebo uložením produktu.

5. Pokiaľ Kupujúcemu nebol Produkt (resp. u online kurzu prístupové údaje) dodaný v dodacej lehote, prosím, skontrolujte najprv záložky “hromadná pošta” alebo spam. Ak ani tak Produkt (prístupové údaje) nenájdete, uplatnite reklamáciu podľa následujúceho odstavca.

6. Reklamáciu u Predávajúceho uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení vady. Reklamáciu môže Kupujúci uplatniť emailom na elektronickej adrese info@jogasveve.sk alebo poslať písomne na adresu uvedenú v čl. II VOP-D. Uvítam, ak k reklamácii priložíte aj faktúru alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Reklamáciu vyrieši Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, ak sa výslovne nedohodneme inak. O uplatnení a vyriešení reklamácie poskytne Predávajúci Kupujúcemu písomné potvrdenie, ak je spotrebiteľ.

XI. RIEŠENIE SŤAŽNOSTÍ A SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

1. Pokiaľ má Kupujúci k uzatvorenej Kúpnej zmluve, jej plneniu alebo činnosti Predávajúceho nejakú sťažnosť, kontaktujte ma, prosím, na adrese uvedenej v čl. II. VOP-D alebo na elektronickej adrese info@jogasveve.sk.

2. Predávajúci podniká na základe živnostenského oprávnenia, kontrolným orgánom je príslušný živnostenský úrad, dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane spotrebiteľov má Slovenská obchodná inšpekcia. Dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov dozoruje Úrad na ochranu osobných údajov. Aj na tieto orgány sa môže Kupujúci obrátiť so svojimi sťažnosťami.

3. Pokiaľ medzi mnou ako Predávajúcim a spotrebiteľom dôjde ku riešeniu spotrebiteľského sporu, má spotrebiteľ právo na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (Zákon č. 391/2015 Z.Z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov). Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona je Slovenská obchodná inšpekcia www.soi.sk. Spotrebiteľ môže využiť taktiež platformu pre riešenie sporov online, ktorá je riadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádzam, že nie som, ako Predajca, viazaná žiadnymi kódexmi správania (§ 3 odst. 1 písm. n Zákona o ochrane spotrebiteľa).

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VOP-D boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

2. Predávajúci a Kupujúci súhlasí, že plne uznáva komunikáciu na diaľku - telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie VOP-D. Pre Kupujúceho však vždy platí text obchodných podmienok v okamihu odoslania objednávky.

Tieto VOP-D vstupujú do platnosti 04.02.2021.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre poskytovanie kurzov jógy

 

I. Úvodné ustanovenie

1. Poskytovateľom je spoločnosť PRANAYAMA, s.r.o., so sídlom Krasovského 3742/13, Bratislava, IČO: 51 924 897, tel. +421 907 132 136, email: info@jogasveve.sk (ďalej len “Poskytovateľ”).

2. Klientom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje Poskytovateľa s úmyslom kúpy služby, ktorý predávajúci ponúka (ďalej len “Klient”).

3. Webstránkou Poskytovateľa sa myslí internetová stránka https://jogasveve.sk. (ďalej len "Webstránka").

4. Používaním Webstránky Poskytovateľa a potvrdením objednávky dáva Klient súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami pre poskytovanie kurzy jógy (ďalej len "VOP pre kurzy jógy").

5. Tieto VOP pre kurzy jógy sú platné až do vydania nových VOP pre kurzy jógy.

II. Predmet poskytovania a objednávanie služby

1. Poskytovateľ poskytuje svojim Klientom nasledovné služby:
- kurzy jógy (dlhodobé: 20-týždňové, krátkodobé:1-dňové a viacdňové)
- sprostredkovanie služieb v oblasti jógy a meditácií
(Ďalej len “Služby”)

2. Klient sa môže prihlasovať na kurzy jógy formou správy prostredníctvom Webstránky Poskytovateľa. Poskytovateľ môže poskytovať kurzy tretích strán, pričom Klient je pred vytvorením prihlášky informovaný o tom, kto požadovaný kurz vedie.

3. Pred odoslaním prihlášky má Klient možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do prihlášky uviedol.

4. Údaje uvedené v prihláške sú Poskytovateľom považované za správne.

5. Odoslaním prihlášky sa Klient zaväzuje zaplatiť za kurz dohodnutú cenu.

6. Prijatú prihlášku potvrdí Poskytovateľ bezodkladne e-mailom.

7. Dlhodobý kurz sa uhrádza v hotovosti po skončení prvej hodiny kurzu, ak nebolo dohodnuté inak. Krátkodobé kurzy sú uhrádzané pred termínom konania kurzu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.

8. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať kurz jógy daného typu v stanovenom dni, čase, období a mieste, okrem štátnych sviatkov alebo vopred uvedených termínov.

9. Poskytovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednanú službu. V takomto prípade Klientovi ihneď vráti alikvótnu čiastku za nevyužité lekcie alebo mu ponúkne náhradnú službu alebo iné riešenie, ak s tým Klient súhlasí. Poskytovateľ má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s Klientom (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť).

III. Ceny

1. Ceny kurzov sú uvedené na Webstránke.

2. Poskytovateľ nie je platcom DPH.

IV. Platobné podmienky

1. Dlhodobý 20-týždňový kurz sa uhrádza v hotovosti po skončení prvej hodiny. Úhradu kurzu je možné rozdeliť na 2 splátky (1. splátka 50% z ceny kurzu sa uhrádza po 1. hodine, 2. splátka 50% z ceny sa uhrádza po 10. hodine kurzu).

2. Krátkodobý kurz sa uhrádza v hotovosti alebo prevodom na bankový účet Poskytovateľa pred termínom konania kurzu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.

3. Platba je možná iba v EUR.

4. Daňový doklad (podkladničný doklad, faktúru) pošle Poskytovateľ Klientovi e-mailom po prijatí platby.

V. Odstúpenie od objednávky

1. Odstúpenie od objednávky dlhodobého kurzu je možné pred začatím poskytovania Služieb.

2. Prvým začiatkom poskytovania Služieb, t.j. zúčastnením sa na prvej hodine dlhodobého kurzu a uhradením dlhodobého kurzu stráca Klient právo na odstúpenie od objednávky.

3. Odstúpenie od objednávky krátkodobého kurzu a na to sa vzťahujúce storno podmienky je ustanovené Poskytovateľom individuálne pre každý jeden kurz.

VI. Záruky a reklamácie

1. Klient je oprávnený vady poskytnutých služieb písomne reklamovať u Poskytovateľa v lehote 7 pracovných dní od poskytnutia služieb Poskytovateľom.

2. Na neskoršiu reklamáciu Poskytovateľ nie je povinný prihliadnuť, bude považovaná iba za informáciu, z ktorej nevyplývajú Poskytovateľovi žiadne povinnosti.

3. Poskytovateľ reklamáciu posúdi a do 14 pracovných dní odo dňa jej prevzatia oznámi Klientovi písomne výsledok vybavenia reklamácie.

4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Klient právo, aby bola vada bezplatne, bezodkladne a riadne odstránená a Poskytovateľ vykoná nápravné opatrenie. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu využitiu poskytnutých Služieb, má Klient právo na zľavu z ceny alebo na odstúpenie od objednávky.

VII. Ochrana osobných údajov

1. Všetky osobné údaje poskytnuté Klientom v rámci vytvorenia prihlášky prostredníctvom Webstránky sú zhromažďované, spracovávané a uložené v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane osobných údajov - GDPR (ďalej len "Nariadenie").

2. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní prihlášky, a to v rozsahu údajov uvedených Klientom v prihláške.

3. Klient sa pred odoslaním prihlášky zoznámil s informáciou Poskytovateľa o spracovaní osobných údajov na webovej stránke https://jogasveve.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

VIII. Zrušenie lekcií, vrátenie kurzovného a náhrady

1. Poskytovateľ má právo zrušiť lekciu, ak sa jej uskutočnenie bude javiť ekonomicky neúnosné.

2. Vrátenie kurzovného pri závažných zdravotných problémoch (dlhodobé ochorenie, operácia a pod.) alebo z vážnych osobných dôvodov, ktoré znemožňujú pokračovanie navštevovania kurzu, sa uskutoční po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho. Skoré ukončenie kurzu z uvedených dôvodov je nutné nahlásiť bezodkladne písomne, e-mailom alebo telefonicky, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa kedy k takejto skutočnosti došlo a požiadať o vrátenie kurzovného (alikvótnu čiastku za nevyužité lekcie).

3. Pokiaľ Klient včas podľa lehoty uvedenej v bode VIII.2. dlhodobú absenciu nenahlási a nepožiada o vrátenie kurzovného, stráca nárok na vrátenie kurzovného.

4. Nevychodený kurz môže byť využitý inou osobou alebo presunutý na ďalšie obdobie len po vzájomnej dohode Poskytovateľa a Klienta.

5. Pri krátkodobých absenciách v 20-týždňovom kurze jógy sú možné 3 náhrady na inom kurze jógy v rovnakej dĺžke trvania hodiny (90 min. alebo 60 min.) spoločnosti Pranayama s.r.o. v tom istom zaplatenom období alebo po vzájomnej dohode Poskytovateľa a Klienta je možné presunúť maximálne 3 náhrady na ďalšie obdobie.

IX. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Klient vyhlasuje, že pozná svoj zdravotný stav a účastní sa kurzov jógy slobodne a výlučne na vlastnú zodpovednosť.

2. Klient má právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených Služieb.

3. Vstup do priestorov konania kurzov a využívanie Služieb pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok je zakázané.

4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť Služby tehotným ženám.

5. Fajčenie je v priestoroch konania kurzov prísne zakázané.

6. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v priestoroch konania kurzu.

7. Klient je povinný sa pri využívaní Služieb riadiť pokynmi Poskytovateľa, trénerov alebo iných osôb poskytujúcich Služby v mene Poskytovateľa.

8. V prípade ak Klient zistí, že jeho zdravotný stav alebo stav cvičebných pomôcok alebo priestor konania kurzov neumožňuje pokračovanie vo využívaní Služieb, alebo takéto pokračovanie by mohlo ohroziť jeho zdravotný stav, je povinný toto bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi alebo jeho zástupcom (trénerom) a ihneď ukončiť využívanie Služieb. Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek škody na zdraví alebo majetku, ktoré môžu Klientovi vzniknúť nedodržaním tohto postupu, či pokynov Poskytovateľa alebo trénerov. Poskytovateľ ďalej nie je zodpovedný za akékoľvek škody na zdraví alebo majetku, ktoré si Klient spôsobí úmyselne, z nedbanlivosti, neopatrnosti alebo precenením jeho fyzickej kondície.

X. Záverečné informácie

1. Klient prehlasuje, že sa pred prihlásením do kurzov oboznámil s týmito VOP pre kurzy jógy a že s nimi súhlasí.

2. Tieto VOP pre kurzy jógy boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Pranayama s.r.o. a Vami. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

3. Poskytovateľ a Klient súhlasí, že plne uznáva komunikáciu na diaľku — telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť znenie VOP pre kurzy jógy.

Tieto VOP pre kurzy jógy vstupujú do platnosti 11.02.2021.